ارزش های محوری

تعهد به تعالی:

حرکت در مسیر تعالی در کلیه امور و بهبود مستمر

خلق ارزش:

خلق ارزش پایدار و متوازن

رعایت ایمنی، بهداشت و محیط زیست:

محیط کاری ایمن و سلامت برای کارکنان و سایر ذینفعان و محیط پیرامون

 دانش محوری و نوآوری:

ارتقای دانش و پرورش مهارتهای فردی و سازمانی و نوآوری در فرایندها و محصولات با تشویق روحیه خلاقیت در کارکنان و بهره گیری از فن آوری های پیشرو

مسئولیت پذیری:

رویکرد و عملکرد مسئولانه و صادقانه در قبال ذینفعان و تعهد به مسئولیتهای اجتماعی

کیفیت:

تعهد و تلاش برای حفظ و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات ارایه شده بر اساس درک نیازها و انتظارات مشتریان

انسجام و یکپارچگی:

ما در قالب یک خانواده در سازمان، مصمم به کارگروهی در سایه همدلی و تعامل با یکدیگر هستیم و در راه ارتقای متقابل، با تعهد و احساس تعلق به سازمان و همسویی اهداف فردی و سازمانی تلاش می کنیم.