ماموریت

بیانیه ماموریت

تولید انواع ABS و توسعه محصولات پلیمری و ارایه خدمات فنی مبتنی بر دانش و همکاری فناورانه در جهت تامین منافع کلیه ذینفعان