گریدهای ABS/PC
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
220°C, 10 Kg 200°C, 5 Kg
GAC 265 FR 12 1.1 Flame Retardant MSDS
GAC 265 N 6 0.5 High Impact MSDS
GAC 250 N 8 0.7 High Flow MSDS
GAC 244 N 7 0.6 High Impact MSDS
GAC 220 N 12 1.1 High Flow MSDS
گریدهای ABS/ASA
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
220°C, 10 Kg 200°C, 5 Kg
GAC 150 N 25 2.3 Injection MSDS -
GAC 170 N 6 0.5 Extrusion MSDS -
ABS/PA
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
220°C, 10 Kg 200°C, 5 Kg
HI 390 N 25 2.3 Super High Impact MSDS -
گریدهای ABS/PMMA
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
220°C, 10 Kg 200°C, 5 Kg
HG 503 N 40 3.6 - MSDS -
HG 505 N 30 2.7 - MSDS -
گریدهای ABS/PBT
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
220°C, 10 Kg 200°C, 5 Kg
HI 440 N 27 4.3 High Impact MSDS -
HI 430 N 35 3.2 High Heat Resistance MSDS -
ABS/GF
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
- - MSDS -
گریدهای ABS/PVC
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
- - MSDS -
گریدهایABS/PET
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
- - MSDS -
گریدهای ABS/TPU
عنوان محصول MFI ویژگی ها استانداردها فایل MSDS
- - MSDS -