مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار عمومی (تمدید)
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحلهای انتخاب پیمانکار عمومی طبق فهرست بها اقدام نماید. متقاضیان میتوانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به نشانی اینترنتی net.gbpc.www مراجعه نمایند.
مهلت شرکت در مناقصه : 1402/11/12 اطلاعات مناقصه  
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی، تامین و ساخت راکتور تحقیقاتی 500 لیتری تحت فشار
شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی، تامین و ساخت راکتور تحقیقاتی 500 لیتری تحت فشار اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به نشانی اینترنتی www.gbpc.net مراجعه نمایند.
مهلت شرکت در مناقصه : 1402/09/20 اطلاعات مناقصه